HAKOM upozorava da GUP-ovi nisu usklađeni s Uredbom Vlade i onemogućuju izgradnju telekom infrastrukture

HAKOM upozorava da GUP-ovi nisu usklađeni s Uredbom Vlade i onemogućuju izgradnju telekom infrastrukture
Dražen Tomić / Tomich Productions

Upitali smo u domaćem telekom regulatoru HAKOM-u za komentar problema oko izgradnje baznih stanica, nakon prilično ludog i neutemeljenog zahtjeva SDP-a u gradu Zagrebu. Oni ističu da je dobro objasniti da HAKOM svoju nadležnost nad operatorima ima temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i ostalih posebnih propisa vezanih uz elektroničke komunikacije.

Za testiranje mreža na postojećim lokacijama potrebna je dozvola za privremenu uporabu frekvencija, a radi transparentnosti prema javnosti javno se objavljuje na kojim je područjima dozvoljen testni rad. 5G tehnologija nije bitno drugačija od ostalih tehnologija koje se već upotrebljavaju u bliskim frekvencijskim pojasevima za mreže pokretnih komunikacija.

Frekvencijski pojasevi koji će se prvo upotrebljavati za 5G su 700 MHz i 3,6 GHz, koji su do sada upotrebljavani za TV (700 MHz) i nepokretni bežični pristup (3,6 GHz). Očekuje se da će u kasnijoj fazi 5G upotrebljavati frekvencijske pojaseve koje već koriste mreže pokretnih komunikacija (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz), ali i neke frekvencijske pojaseve koji se do sada još nisu komercijalno upotrebljavali (npr. 26 GHz).

Dodjela prava za uporabu radiofrekvencijskog spektra (700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz) za 5G i komercijalno pružanje 5G usluga se očekuje u prvoj polovici 2021. Ovime je jasno da rad 5G mreže u ovome trenutku nije drugačije uređen nego rad 2G, 3G ili 4G mreža, već se samo radi o tehnološkom iskoraku.

Mjerila za planiranje komunikacijske mreže za pružanje usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra propisana su Uredbom Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (Uredba). Uredbom je propisano planiranje položaja samostojećih antenskih stupova na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture, koji obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija.

Grafički dio Objedinjenog plana operatora pokretnih komunikacija dostupan je u sklopu HAKOM interaktivnog GIS portala. Bitno je istaknuti kako Uredba propisuje da se antenski prihvati na postojeće građevine ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja, te da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svog djelokruga s odredbama Uredbe prigodom njihove prve izrade ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna.

Pojedine jedinice lokalne samouprave prigodom izmjena i/ili dopuna dokumenata prostornog uređenja, poput Grada Zagreba, zanemarile su odredbe Uredbe i u njih ugradile odredbe kojima se ograničava razvoj i izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture, što nije dopušteno s obzirom na to da je ista bitna i od interesa za RH te njenu sigurnost i obranu, upozoravaju iz HAKOM-a.

Razine elektromagnetskih polja i mjere zaštite od istih propisuje Ministarstvo zdravstva Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (EMP), dok je postavljanje samostojećih antenskih stupova i prihvata baznih postaja na postojeće građevine tj. izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture regulirana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pravilnikom o zaštititi od elektromagnetskih polja Ministarstva zdravstva utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Sukladno navedenim propisima prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja vlasnik izvora je dužan zatražiti suglasnost za postavljanje izvora.

Uvjet za dobivanje suglasnosti je izrada elaborata o očekivanim razinama EMP-a u okolini izvora, koje moraju biti unutar propisnih granica. Nadalje, vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora EMP-a u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva.

Propisane granične vrijednosti za javno područje u RH temelje se na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi EMP-u (0 Hz - 300 GHz). Definiranjem područja povećane osjetljivosti Pravilnik Ministarstva zdravstva uveo je dodatno područje zaštite u odnosu na Preporuku Vijeća Europske unije za koje su propisane strože granične razine u odnosu na granične razine za javna područja, 2,5 puta strože za jakost električnog polja, odnosno 6,25 puta strože za gustoću snage. Više o zaštiti od EMP-a se može pronaći na poveznici Ministarstva zdravstva.

U Republici Hrvatskoj se trenutačno vrše testiranja funkcionalnosti 5G tehnologije za koja su sva tri operatora pokretnih komunikacija na tržištu u RH zatražila privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, a temeljem kojih nije dozvoljeno komercijalno pružanje usluga.

HAKOM je privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3,6 GHz izdao za potrebe tehničkog ispitivanja 5G tehnologije na područjima Grada Zagreba uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL Franjo Tuđman, Grada Osijeka, Grada Rijeke, Grada Splita, otoka Krka, Grada Dubrovnika, Grada Hvara, Grada Novalje, Grada Jastrebarskog, Grada Raba, Grada Bjelovara, Grada Novske i Grada Varaždina. Tehnički uvjeti za upotrebu spektra u frekvencijskom pojasu 3400-3800 MHz propisani su Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2019/235 na razini EU-a.

Također, HAKOM je izdao privremene dozvole u frekvencijskom području 2100 MHz Hrvatskom Telekomu d.d. za područje Grada Zagreba, Grada Samobora i Grada Svete Nedelje i A1 Hrvatska d.o.o. za područje Grada Siska za testiranje funkcionalnosti dinamičkog dijeljenja spektra (Dynamic Spectrum Sharing), koja omogućava dijeljenje frekvencija između 4G i 5G tehnologije u istom frekvencijskom pojasu, ovisno o zahtjevima pojedinih korisnika. Navedeno predstavlja softversku nadogradnju postojećih sustava (bez potrebe za novim antenskim sustavima i opremom), a dijeljenje resursa između 4G i 5G tehnologije ovisi o prometnim potrebama korisnika za pojedinom tehnologijom.

Sukladno privremenim dozvolama operatori su dužni prije početka rada prijaviti podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojećih radijskih postaja. HAKOM je proveo kontrolna mjerenja razina elektromagnetskih polja na lokacijama u blizini baznih postaja na kojima se testira 5G tehnologija u gradu Osijeku. Više o mjerenjima možete pronaći u dokumentu.

Države članice EU-a u kojima se nude komercijalne 5G usluge u mrežama pokretnih komunikacija su Austrija, Belgija, Finska, Irska, Italija, Latvija, Nizozemska, Njemačka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska.

Europske države koje nisu članice EU-a u kojima se nude komercijalne 5G usluge u mrežama pokretnih komunikacija su Norveška, Švicarska i Velika Britanija.U ostatku svijeta komercijalne 5G usluge dostupne su u Južnoj Koreji, Australiji, Japanu, Kini, SAD-u, Bahrein, Kuvajt, Katar, Ujedinjeni arapski emirati, Saudijska Arabija i Indija.

Gdje se sve nalazi 5G možete pronaći na slijedećem linku.