VAŽNA ODLUKA

Europska komisija osniva Ured za umjetnu inteligenciju

Ured za AI zapošljavat će više od 140 djelatnika za obavljanje svojih zadataka. Osoblje će uključivati tehnološke stručnjake, administrativne pomoćnike, odvjetnike, stručnjake za politiku i ekonomiste.

Europska komisija osniva Ured za umjetnu inteligenciju
Depositphotos

Europska komisija predstavila je Ured za umjetnu inteligenciju, osnovan unutar EK. Ured za umjetnu inteligenciju ima za cilj omogućiti budući razvoj, implementaciju i korištenje umjetne inteligencije na način koji potiče društvene i gospodarske koristi i inovacije uz istovremeno ublažavanje rizika.

Ured će imati ključnu ulogu u provedbi Zakona o umjetnoj inteligenciji, posebice kada je riječ o modelima umjetne inteligencije opće namjene. Također će raditi na poticanju istraživanja i inovacija u pouzdanoj umjetnoj inteligenciji i pozicionirati EU kao predvodnika u međunarodnim raspravama.

Ured za umjetnu inteligenciju sastoji se od jedinice za regulaciju i usklađenost, jedinice za sigurnost umjetne inteligencije, jedinice za izvrsnost u umjetnoj inteligenciji i robotici, jedinice za AI za društveno dobro i jedinice za inovacije i koordinaciju politike umjetne inteligencije. Ured za AI zapošljavat će više od 140 djelatnika za obavljanje svojih zadataka. Osoblje će uključivati ​​tehnološke stručnjake, administrativne pomoćnike, odvjetnike, stručnjake za politiku i ekonomiste.

Ured će osigurati dosljednu provedbu Zakona o AI. To će činiti podržavajući upravljačka tijela u državama članicama. Ured za umjetnu inteligenciju također će izravno provoditi pravila za modele umjetne inteligencije opće namjene. U suradnji s programerima umjetne inteligencije, znanstvenom zajednicom i drugim dionicima, Ured za umjetnu inteligenciju koordinirat će izradu najsuvremenijih kodeksa prakse, provoditi testiranje i evaluaciju modela umjetne inteligencije opće namjene, zahtijevati informacije, kao i primijeniti sankcije, kada je to potrebno.

Kako bi osigurao donošenje odluka temeljenih na dobrim informacijama, Ured za AI će surađivati ​​s državama članicama i širom stručnom zajednicom putem namjenskih foruma i stručnih skupina. Na razini EU Ured za umjetnu inteligenciju blisko će surađivati ​​s Europskim odborom za umjetnu inteligenciju sastavljenim od predstavnika država članica. Znanstveni panel neovisnih stručnjaka osigurat će snažnu vezu sa znanstvenom zajednicom, a dodatna ekspertiza okupit će se u Savjetodavnom forumu, koji će predstavljati uravnotežen odabir dionika, uključujući industriju, startupe i mala i srednja poduzeća, akademsku zajednicu, think tankove i civilno društvo.

Ured za umjetnu inteligenciju promovirat će inovativni EU ekosustav za pouzdanu umjetnu inteligenciju. Tome će pridonijeti pružanjem savjeta o najboljim praksama i omogućavanjem pristupa AI pješčanim okvirima, testiranju u stvarnom svijetu i drugim europskim strukturama podrške za prihvaćanje AI-a, kao što su Testing and Experimentation Facilities in AI, European Digital Innovation Hubs i Tvornice umjetne inteligencije. Podupirati će istraživačke i inovacijske aktivnosti u području umjetne inteligencije i robotike te provoditi inicijative, kao što je GenAI4EU, kako bi se osiguralo da modeli umjetne inteligencije opće namjene izrađeni u Europi i obučeni putem superračunala EU-a budu fino podešeni i integrirani u nove aplikacije diljem gospodarstva, potičući ulaganje. Ured za umjetnu inteligenciju osigurat će strateški, koherentan i učinkovit europski pristup umjetnoj inteligenciji na međunarodnoj razini, postajući globalna referentna točka.

Organizacijske promjene stupaju na snagu 16. lipnja. Prvi sastanak Upravnog odbora AI trebao bi se održati do kraja lipnja. Ured za AI priprema smjernice o definiranju sustava AI i zabranama, a rok za oba je šest mjeseci nakon stupanja na snagu Zakona o AI. Ured se također priprema za koordinaciju izrade kodeksa prakse za obveze za modele umjetne inteligencije opće namjene, koji treba 9 mjeseci nakon stupanja na snagu.