Složenost postupka koji se dijeli između ministarstva, agencija i lokalne samouprave

Složenost postupka koji se dijeli između ministarstva, agencija i lokalne samouprave

Foto: DepositPhotos

Za telekome gradnja baznih stanica nije nimalo jednostavan postupak jer potrebno je ispoštovati niz propisa i zakonskih i podzakonskih akata, ali i proći ministarstva agencije i lokalnu samoupravu da bi sve bilo po zakonu. Tako će biti i za 5G bazne stanice kojih će biti više nego za 4G bazne stanice. Zanimljivo je da populistički nastrojeni političari lupetaju kako je sve to jednostavno i bez kontrole, pa smo upitali domaćeg telekom regulatora HAKOM kako stvari zapravo stoje s baznim stanicama.

Kada ste u našem serijalu već mogli pročitati što o postavljanju i kontroli baznih stanica misle u Državnom inspektoratu, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja došlo je vrijeme i na HAKOM, domaćeg telekom regulatora jer ga baš svi spominju kao jednu od ključnih institucija. Neki će u šali reći „HAKOM je kriv za sve“.

Evo što na upit ICTbusiness.info kažu u HAKOM-u gdje ističu da postupak planiranja, postavljanja i uporabe baznih postaja reguliran je većim brojem propisa u RH čija je provedba u nadležnosti više ministarstava, HAKOM-a i jedinica lokalne samouprave.

Mjerila za planiranje komunikacijske mreže za pružanje usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra propisana su Uredbom Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15; dalje: Uredba). Uredbom je propisano planiranje položaja samostojećih antenskih stupova na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture koji obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija. Grafički dio Objedinjenog plana operatora pokretnih komunikacija dostupan je u sklopu HAKOM interaktivnog GIS portala na poveznici.

Bitno je istaknuti kako Uredba propisuje da se antenski prihvati na postojeće građevine ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja, te da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svog djelokruga s odredbama Uredbe prigodom njihove prve izrade ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna. Pojedine jedinice lokalne samouprave prigodom izmjena i/ili dopuna dokumenata prostornog uređenja zanemarile su odredbe Uredbe i u njih ugradile odredbe kojima se ograničava razvoj i izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Takvo postupanje nije u skladu niti sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK) kojim je propisano da je djelatnost izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža od interesa za Republiku Hrvatsku te da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne planirati u svojim dokumentima prostornog uređenja elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na način kojim se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.

Postavljanje samostojećih antenskih stupova i prihvata baznih postaja na postojeće građevine tj. izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture regulirana je Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19) i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17 i 34/18) i nije u nadležnosti HAKOM-a. Za sva pitanja u vezi izgradnje infrastrukture i ishođenja sve potrebne dokumentacije u postupku gradnje najbolje je obratiti se nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Jedinice lokalne samouprave donose dokumente prostornog planiranja poput urbanističkih planova kojima uređuju zone i posebne uvjete gradnje na području svoje nadležnosti. Pojedine jedinice lokalne samouprave u okviru urbanističkih planova definiraju i uvjete izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture u zonama obuhvata.

Mjere zaštite od elektromagnetskih polja propisuje Ministarstvo zdravstva Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva). Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina elektromagnetskih polja, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora elektromagnetskih polja, odnosno baznih postaja. Za sve procedure iz nadležnosti Ministarstva zdravstva u postupku postavljanja i puštanja u rad baznih postaja molimo da se obratite istom. Sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora elektromagnetskih polja u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama elektromagnetskih polja i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva.

Sukladno ZEK-u, Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17) te odgovarajućoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, operator je obvezan HAKOM-u prije početka rada radijske postaje prijaviti podatke o baznoj postaji. HAKOM na temelju tih podataka, obavljenih izračuna i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja provjerava usklađenost bazne postaje s dopuštenim razinama elektromagnetskih propisanim Pravilnikom Ministarstva zdravstva. Za postaje koje zadovoljavaju razine zračenja, HAKOM izdaje potvrdu o usklađenosti kojom potvrđuje da postavljena radijska postaja ne stvara razine elektromagnetskog polja koje prelaze vrijednosti utvrđene Pravilnikom Ministarstva zdravstva. Izdana potvrda o usklađenosti nije uvjet početka rada bazne postaje.

U postupku provjere usklađenosti pojedine bazne postaje, HAKOM proračunava razine elektromagnetskih polja na više točaka povećane osjetljivosti u blizini pojedine bazne postaje, a prema potrebi, radi dodatne kontrole, obavlja i mjerenja na terenu pri čemu primjenjuje razine odnosno kriterije propisane Pravilnikom Ministarstva zdravstva.

5G tehnologija koristit će postojeće lokacije baznih postaja uz potrebnu nadogradnju radijskog sučelja, a očekivane brzine prijenosa podataka i veliki kapacitet 5G mreža dovest će do povećanja broja tzv. malih ćelija (Small cells). Mogući tipovi instalacije malih ćelija uključuju prihvate na postojeće građevine, prometnu infrastrukturu, rasvjetna tijela, infrastrukturu distribucije električne energije, i općenito uličnu infrastrukturu. Postavljanje i puštanje u rad 5G baznih postaja prolazit će kroz opisan postupak provjere koji HAKOM primjenjuje i danas, uz određene prilagodbe s obzirom na tehničke karakteristike antenskih sustava nove generacije.

Još iz kategorije

Odgađa se uvođenje 5G mreža u Europi zbog pandemije COVID-19

Odgađa se uvođenje 5G mreža u Europi zbog pandemije COVID-19

04.04.2020. komentiraj

Najnoviji podaci o aukcijama za 5G frekvencijske spektre u Europskoj uniji pokazuje da mnoge države odgađaju već najavljene aukcije, a naravno razlog tome je velika pandemija korona virusa. Podaci govore da prema Akcijskom planu 5G EU-a, države članice moraju odobriti opseg 700 MHz do 2020. godine, osim ako ne postoje opravdani razlozi za odlaganje najkasnije do sredine 2022. godine.

Odgođena primjena dijela Metodologije testa istiskivanja marže zbog epidemije koronavirusa i potresa

Odgođena primjena dijela Metodologije testa istiskivanja marže zbog epidemije koronavirusa i potresa

31.03.2020. komentiraj

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o odgodi primjene dijela mjere Metodologije testa istiskivanja marže do kraja godine zbog epidemije koronavirusa i potresa.

Ipak bi moglo biti nekog povrata novca za MWC 2020

Ipak bi moglo biti nekog povrata novca za MWC 2020

27.03.2020. komentiraj

Pandemija koronavirusa utjecala je na svakodnevicu i uzdrmala brojne industrije, a prvo veće otkazivanje nekog događaja zbog straha od širenja zaraze bilo je ono u Barceloni. Mobile World Congress (MWC) nije se održao prvi put u svojoj povijesti, izgubljeno je oko pola milijarde eura prihoda, a organizator GSMA je sve “začinio” vijesti da povrata novca neće biti. Ipak, to se možda promijenilo.