Smart City

Grad Zagreb kreće u novu digitalnu transformaciju i postaje pametni grad

Grad Zagreb kreće u novu digitalnu transformaciju i postaje pametni grad
Dražen Tomić / Tomich Productions

Transformacija Grada Zagreba u pametni Grad Zagreb utjecat će na tehnološke inovacije, pametan promet, energetsku učinkovitost, jačanje zajedničke suradnje gradske uprave i građana u provedbi zacrtanih mjera te u konačnici poboljšanje životnog standarda građana.

Upravo zato Grad Zagreb, u sklopu obuhvatnog strateškog projekta e-Zagreb kojem je cilj primjena digitalnih tehnologija za podršku upravljanju i razvoju Grada ima u planu donijeti Projekt izgradnje Sustava riznice Grada Zagreba.

Riznica je u osnovi poslovni informacijski sustav koji omogućava kontrolu nad novčanim tokovima i efektivno upravljanje gradskim financijama, što za Grad Zagreb znači financijama 16 ureda gradske uprave i svih 340 ustanova. Jedinstveni poslovni sustav riznice omogućava kontrolu novčanih tokova, kvalitetnije izvještaje pa time i ojačavanje procesa unutarnje kontrole, praćenje zakonskog okvira i regulatornih propisa. Ono što je bitno za građane je da implementacija riznice znači velik iskorak u smislu transparentnosti jer uklanja brojne mogućnosti financijskih manipulacija. Što se tiče vremenskog okvira, krajem ove godine kreće se u implementaciju COPa - centralnog obračuna plaće, koji je sastavni dio prelaska na riznicu, dok će se riznica uvoditi u fazama tijekom 2024. i 2025. godine.

Također, kako bi se  unaprijedile usluge te omogućila dvosmjerna komunikacija gradske uprave i građana, kreirani su inovativni načini korištenja resursa i novih tehnologija, bolja koordinacija i transparentnost gradske uprave kao i aktivno uključivanje građana u razvoj grada.

Također možemo izdvojiti i platformu Zagreb Smart City Hub čiji cilj je premostiti jaz između različitih platformi, formata podataka i kanala komunikacija unutar gradskih ureda i zavoda te omogućiti bolju povezanost prema podružnicama, ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Zagreb, pružajući alat za internu i eksternu suradnju i razmjenu podataka na jednome mjestu. Cilj je također i da građani, tvrtke i institucije izvan Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga uživaju blagodati povećane transparentnosti i učinkovitog rada Grada Zagreba.

Zagreb Smart City Hub baziran je na infrastrukturi s podacima o lokaciji čime se djelatnicima, javnosti i vanjskim institucijama omogućuje pristup, vizualizacija i analiza podataka u stvarnom vremenu. Spomenuta platforma Zagreb Smart City Hub daje mogućnost upravljanja pravom pristupa i pravom pregleda informacija i podataka kroz različite upravljačke ploče (dashboard), pritom uzimajući u obzir sigurnost podataka na platformi kao i kreiranje odgovarajućih izvještaja sukladno potrebama dionika. Osnovna struktura Zagreb Smart City Hub-a temelji se na šest stupova Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba-Zagreb Smart City (1. Digitalna infrastruktura, 2. Učinkovita, transparentna i pametna gradska uprava, 3. Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama, 4. Obrazovanje, 5. Gospodarstvo te 6. Održiva urbana mobilnost) s mogućnošću uključivanja i drugih područja koja nisu bila obuhvaćena navedenom Okvirnom strategijom, a imaju smart city komponentu. Navedenom platformom zainteresirani dionici imaju mogućnost za jednostavan, jasan i transparentan pristup informacijama o projektima i aktivnostima iz područja pametnog grada na jednom mjestu. Platforma Zagreb Smart City Hub  predstavljena je u siječnju 2022. i nalazi se na internetskoj stranici grada/poveznici https://smart.zagreb.hr/. Dosad je na platformu upisano 94 projekta i aktivnosti sa smart komponentom te se planira daljnja nadogradnja.

Grad Zagreb je i subjekt Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te je sudjelovao u projektu „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“. Na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka objavljeni su i ažurirani slojevi urbanističkih planova uređenja, urbanističke dokumentacije, komunalnih usluga, prometne infrastrukture te javnih i društvenih objekata. Iz područja urbanizma, arhitekture, topografije, geotehnike, javnih zelenih površina i statistike digitalizirana je povijesna urbanistička dokumentacija na području urbanog pravila 1.6 GUP-a Zagreba, izrađena je nova verzija projekta ZG3D – 3D model Grada Zagreba te analitička platforma za korištenje i namjenu površina „Zagreb Urban Analytics“. Također, izrađene su prostorne analize i aplikacije iz područja javnih i društvenih sadržaja, prostornog uređenja, gospodarenja otpadom, statistike, obnove nakon potresa i urbane poljoprivrede te se radilo na izdavanju podataka i očitovanjima o lokacijama. Unaprjeđena je aplikacija „Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba“, prikaz statističkih podataka za web stranici Grada Zagreba te su rješavani korisnički zahtjevi. Završena je i izrada druge faze projekta Energetski atlas s prikazom potrošnje objekta za sve umrežene energente (električna energija, toplinska energija i prirodni plin) i vodu na godišnjoj razini za proteklih 7 godina, zaključno sa 2020. U sklopu projekta Smart City Hub uspostavit će se prostorna baza podataka o potrošnji umreženih energenata i vode Grada Zagreba.

Vezano uz smart city rješenja u segmentima upravljanja prometom, parkinogom, infrastrukturom i vodovodnom mrežom, rastući trend urbanizacije dovodi do rasta populacije u gradovima, a samim time i do povećanja zahtjeva za prometni sustav u gradovima. Učinkovita mobilnost jedan je od glavnih izazova s kojima se gradovi suočavaju u smislu povećanih zahtjeva, nerijetko u kontekstu postojeće (neadekvatne) infrastrukture, uz povećanje svijesti građana o novodostupnim tehnologijama koje su okolišno prihvatljivije. Grad Zagreb nastavlja s implementacijom inovativnih rješenja, načina korištenja resursa i novih tehnologija, boljoj koordinaciji gradske uprave te aktivnijem uključivanju građana u razvoj grada, u svrhu postizanja optimalne kvalitete života svojih stanovnika.

U pripremi je projekt Automatskog sustava upravljanja prometom koji obuhvaća sve dionike prometnog sustava Grada Zagreba, a odnosi se na uspostavu 23 ITS sustava (inteligentni prometni sustavi) i Glavnog upravljačkog prometnog centra. Prometom bi se upravljalo iz Glavnog prometnog centra na način da bi svaki dionik imao informacije o prometu u realnom vremenu, zagušenjima, redovima vožnje, kupnji karata, putnim i predputnim informacijama. Na ovaj način bi se utjecalo na smanjenje prometnih zagušenja, povećanje prometne sigurnosti, ubrzavanje planiranja putovanja i rutiranja te smanjilo onečišćenje. Projekt bi trebao biti financiran iz EU fondova u narednom Operativnom razdoblju.

Građanima i svim dionicima su dostupne brojne e-usluge koje se nalaze na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, ili su izrađene mobilne aplikacije s istim ciljem.

 

Implementirana rješenja

 

ePrijavnice

Podsustav  prilagođen za podnošenje i obradu prijava za javne natječaje i pozive financirane iz Proračuna Grada Zagreba. Sastoji se od javnog dijela dostupnog građanima za podnošenje prijava, izvještaja o realizaciji te dodatnih obrazaca putem ePisarnice (modul e-Isprave) te internog dijela dostupnog službenicima Grada Zagreba za obradu prijava, generiranje ugovora, definiranje datuma za dostavu izvještaja o realizaciji/dodatnih obrazaca. Javni dio dostupan je građanima nakon prijave putem Nacionalnog identifikacijskog i autorizacijskog sustava (NIAS) u zaštićeni dio ePisarnice, tj. portal e-Isprave. ePrijavnice koriste svoj vlastiti modul Ovlaštenja u sklopu kojeg Podnositelji predaju zahtjev za dodjelu ovlaštenja, te se po istima postupa u internom dijelu od strane djelatnika Grada. Korisnik ePrijavnicama pristupa putem portala ePisarnica Grada Zagreba odabirom jedne od usluge e-KULTURA, eUDRUGE ili e-FOND SOLIDARNOSTI.

 

eKULTURA – digitalizirani proces za podnošenje i praćenje prijava na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

 

eUDRUGE  - digitalizirani proces za podnošenje i praćenje prijava na javne natječaje za financiranje programa projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba,

 

e-FOND SOLIDARNOSTI – digitaliziran proces raspodjele bespovratnih  financijskih sredstava Europske unije, odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

 

e-jednostavna nabava

Web sučelje na kojem gospodarski subjekti, uz prethodnu registraciju, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

 

eNarudžbenica

Digitalizirana usluga – e-Narudžbenica, kojom je Grad Zagreb u potpunosti implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja e-Narudžbenica u postupcima jednostavne nabave.

Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.

 

eBebe

Sustav za online podnošenje zahtjeva za rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

 

eKomunalni doprinos

Digitalizacijom usluge Komunalni doprinos standardiziran je postupak donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu, odnosno izdavanja rješenja o naplati komunalnih doprinosa za legalizaciju i gradnju te praćenje naplate po izdanim rješenjima (fakturiranje, platni promet, opomene i prijedlozi za ovrhe, izvještavanje).

 

e-Javna rasprava

Projekt razvijen kao dio e-usluga Grada Zagreba, kako bi se građanima omogućilo lakše sudjelovanje u javnim raspravama o prijedlozima prostornih planova putem online servisa. Za svaku javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana izrađuje se aplikacija koja omogućuje sudjelovanje u javnim raspravama online pristupom. Unutar aplikacije nalaze se prijedlozi prostornih planova na koje je moguće dati mišljenje, prijedlog ili primjedbu.

Omogućuje svim zainteresiranim građanima brz i učinkovit pregled sadržaja prostornih planova za koje je u tijeku javna rasprava, jednostavno lociranje zahtjeva u prostoru te podnošenje mišljenja, prijedloga ili primjedbe.

Usluga  omogućava građanima sudjelovanje u javnim raspravama te podnošenje prijedloga, mišljenja ili primjedbi na prijedloge prostornih planova putem online aplikacije. Aplikacija omogućava uvid u informacije o prijedlogu plana, brz i učinkovit pregled sadržaja prijedloga plana, lociranje zahtjeva u prostoru te sadrži obrazac koji omogućuje upućivanje prijedloga, mišljenja ili primjedbe na prijedlog plana.

 

e-inicijative

Projekt razvijen kao dio e-usluga Grada Zagreba, kako bi se građanima omogućilo lakše podnošenje inicijativa za izradu ili izmjenu i dopunu te stavljanje van snage prostornog plana lokalne razine na području Grada Zagreba. Pregled donesenih i planiranih prostornih planova lokalne razine omogućen je putem Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka. Omogućavanje online podnošenja inicijativa za izradu ili izmjenu i dopunu te stavljanje van snage prostornog plana lokalne razine na području Grada Zagreba, koju sukladno Zakonu o prostornom uređenju može inicirati svatko.

 

eRedar (platforma za prijave komunalnih nepravilnosti)

Dio službene aplikacije Grada Zagreba Moj Zagreb preko koje građani mogu  prijaviti komunalne nepravilnosti u par jednostavnih koraka. Prvobitno je ova aplikacija bila namijenjena Komunalnom i Prometnom redarstvu za prijavu nepravilnosti, a nadogradnjom eRedara, razvijena je platforma koja omogućuje jedinstveni (end-to-end) uvid u stanje svih prijava nepravilnosti od strane građana i postupanja po istima, s pojedinačno definiranim poslovnim ulogama korisnika, sve s ciljem optimalnog korištenja resursa, povećanja kvalitete usluge pojedinih tijela gradske uprave i života građana grada Zagreba.

Osim što su po prvi puta umrežene sve nadležne službe, ovom nadogradnjom omogućena je i kvalitetna analitika rješavanja komunalnih nepravilnosti,  skraćen je postupak rješavanja problema, onemogućene su višestruke prijave i povećana je efikasnost internog sustava. Kako bi nadograđeni sustav od samog početka dobro funkcionirao, održane su brojne radionice i edukacije zaposlenika. Sustav je izrađen i prilagođen zahtjevima i potrebama svih sudionika procesa koji, svaki u svojoj domeni, odgovaraju za efikasnost rješavanja prijava komunalnih nepravilnosti. Komunalne nepravilnosti se također mogu prijaviti i putem mobilne aplikacije MojZagreb.

 

e-Zagreb – MojZagreb

Centralna platforma za usluge koje pruža Grad Zagreb i mjesto za pronalazak informacija i poveznica te primanje aktualnih vijesti o prometu, zaštiti okoliša i energetici, obrazovanju, kulturi i sportu i ostalim različitim područjima. Također je omogućeno građanima putem modula Prijava nepravilnosti sudjelovanje u procesima komunalnog održavanja Grada  na način da mogu prijaviti i pratiti rješavanje komunalnih nepravilnosti  u Gradu Zagrebu.

 

e-Škole

Projekt osigurava adekvatnu infrastrukturu i modernu računalnu opremu u svim školama te sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

 

e-Zagreb – Imam Inicijativu

Imam inicijativu je online sustav koji građanima omogućuje da se udruže i predlože konkretne promjene koje vode prema zajedničkom cilju, poboljšanja kvalitete života u Zagrebu.

Putem online sustava Imam inicijativu građani Grada Zagreba izravno se mogu uključiti u komunalne aktivnosti, poticanje ideja, sudjelovanje i rješavanje problema u svojoj Gradskoj četvrti.

 

e-Zagreb - Upravljanje projektnim ciklusom

Sustav za standardizaciju procesa upravljanja projektnim ciklusom, u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu, za sve projekte u Gradu financirane iz proračuna Grada Zagreba i (su)financirane od strane EU.

Implementirani sustav će podržavati cjelokupan poslovni proces upravljanja projektnim ciklusom i pripadajuću projektnu dokumentaciju - izrada, kontrola i distribucija dokumenata između gradskih upravnih tijela kroz cijeli životni ciklus projekta, pa sve do njegovog arhiviranja.      

Digitalizacijom poslovnog procesa Upravljanja projektnim ciklusom pojednostavit će se priprema projektne dokumentacije i olakšati postupak prijave projekata na natječaje Europske unije te će se standardizirati proces provedbe projekata, nadzora, kontrole i izvješćivanja o provedbi projekta.

Na taj način mogu se vidjeti centri potrošnje energije te se omogućuje bolje planiranje i izgradnja potrebnih kapaciteta.

 

Web Portali

Energetski atlas Grada Zagreba

Energetski atlas je interaktivni alat koji povezuje prostorne karakteristike potrošnje energenata i vizualno ih prikazuje u prostoru grada. 

S aspekta prostornog planiranja, energetski atlas pruža mogućnost identifikacije objekata i gradskih četvrti koje su pogodne za energetsku obnovu i mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije.
Podaci koji su dostupni u energetskom atlasu omogućuju gradskoj upravi bolje upravljanje i ispunjavanje obveza vezanih uz praćenje potrošnje energije i poboljšanja energetske učinkovitosti u gradu Zagrebu

Cilj: Integracija prostornog i energetskog planiranja kroz jedinstvenu platformu

 

Energetski info centar Grada Zagreba

Energetski info centar Grada Zagreba omogućuje preliminarni izračun osnovnih parametara sunčane elektrane (snaga, potrebna površina krova, investicija, proizvodnost i isplativost) za odabrani objekt (obiteljsku kuću/zgradu). Energetski info centar Grada Zagreba koristi 3D model Grada Zagreba kao podlogu za površinu krova i insolaciju i shodno tomu, izračun potencijala sunčane elektrane. 3D model trenutno je dostupan za urbano područje Grada Zagreba definirano obuhvatom generalnih urbanističkih planova grada Zagreba i Sesveta i kontinuirano se unaprjeđuje i širi s ciljem obuhvata svih objekata na administrativnom području Grada Zagreba.

Cilj ovog alata je poticanje korištenja sunčane energije na području Grada Zagreba.

 

Energetska obnova zgrada javne namjene

Provedba cjelovite energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva.

 

Ekološka karta Grada Zagreba

Projekt koji služi kao osnova unaprjeđenja zdravlja ljudi, ali i upravlja životnom zajednicom.

Osnovni cilj projekta je objedinjavanje postojećih podataka o stanju okoliša, prvenstveno zraka, vode i tla, kako bi se nadležnim Gradskim uredima omogućilo donošenje kvalitetnih odluka u politici obnove i daljnjeg razvoja grada u skladu s održivim razvojem.

Projekt Ekološka karta Grada Zagreba objedinit će postojeće podatke o stanju okoliša, odnosno stupnju onečišćenja tla, vode i zraka, te ih nadograditi dodatnim relevantnim podacima koji će služiti nadležnim Gradskim uredima kao jednostavan i funkcionalan alat u procesu planiranja, izgradnje i korištenja zemljišta na području Grada Zagreba. Isto tako, služit će Zagrepčanima kao pregledna, jasna informacija potrebna za sagledavanje i predviđanje stanja okoliša. Naime, pojednostavljeni prikaz Ekološke karte Grada Zagreba građanima će biti dostupan na internetskim stranicama Grada i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a u takvom prikazu objavljivat će se i korisne obavijesti, savjeti i druge važne informacije s ciljem podizanja svijesti, zaštite zdravlja građana, očuvanja okoliša i održivog razvoja.

 

Online tržnice Grada Zagreba – virtualna tržnica na kojoj svoje proizvode nude obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrtnici s područja Zagreba i okolice. Platforma je, posebice u vrijeme mjera uzrokovanih pojavom korona virusa, povezala proizvođače i kupce, s ciljem promicanja upravo lokalnih proizvođača.

 

Portal Mentalno zdravlje Grada Zagreba

Web portal koji služi kao centralno mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju. S obzirom na to da su informacije o aktualnim sadržajima pomoći i podrške te programima i projektima ustanova koji se provode trenutno pozicionirane na različitim adresama.

Ovim web portalom objedinjeni su svi projekti Grada Zagreba na jednom mjestu te će se brojni drugi projekti koji se financiraju oz Proračuna Grada Zagreba u području zaštite mentalnog zdravlja učiniti vidljivima za šire skupine građana, upravo u njihovu korist.

 

ZG Geoportal

Geoportal je vrsta portala koji omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju i otkrivanje usluga). Geoportali su sastavni dio infrastruktura prostornih podataka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. ZGGeoportal je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.

 

GeoHub Grada Zagreba

Portal GeoHub Zagreb je internet portal putem kojeg se prostorni podaci mogu pretraživati, pregledavati i preuzimati. Podatke je moguće preuzeti u csv, kml, shp, gdb, GeoJSON, wfs formatu. Podaci su dostupni svima, a prvenstveno su namijenjeni profesionalnim i drugim korisnicima GIS sustava.

 

ZG3D: 3D model Grada Zagreba

3D model Grada Zagreba integrira 3D podatke o postojećim objektima s 3D i 2D slojevima podataka iz područja urbanizma, arhitekture, topografije, geotehnike, javnih zelenih površina i statistike. Aplikacija omogućuje pregled slojeva i podloga, prilagođavanje prikaza podataka, izbor objekata, 3D i 2D mjerenja, analizu vidljivosti, izradu presjeka, prikaz sjena i pretraživanje po adresama.

 

Moj ViO

Web sučelje koje omogućava bržu, efikasniju i kvalitetniju provjeru od strane korisnika/potrošača. Nudi mogućnost provjere stanja računa, provjera i prijava potrošnja vode.

 

ePK Portal / web shop 

omogućuje smanjenje gužvi na blagajnama podružnice Zagrebparking te digitalizacijom procesa olakšava kupnju povlaštenih parkirališnih karata. Portal danas broji preko 68.000 registriranih korisnika

 

 

Mobilne aplikacije:

 

Moj Zagreb

Službena aplikacija Grada Zagreba koja objedinjuje gradske usluge te informira o aktualnostima u gradu što uključuje aktualnosti u Gradskoj upravi, kulturi, sportu, turizmu, prometu, zdravstvu, obrazovanju te gospodarstvu i ekologiji. Ova aplikacija sasrži detaljnu POI bazu podataka koja se sastoji od vrtića, osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja, bolnica, ljekarni, kulturnih institucija, sportskih ustanova, vatrogasnih i policijskih postaj.

Uz pomoć aplikacije mogu se prijaviti komunalne nepravilnosti u par jednostavnih koraka.

Uočavanje, fotografiranje i prijava nepravilnosti.

 
Moje Sljeme

Mobilna aplikacija namijenjena svojim sugrađanima i svim posjetiteljima grada Zagreba, ljubiteljima prirode i aktivnog života. Cilj aplikacije je povratak građana grada Zagreba  prirodi, upoznavanje šumovitih predjela Medvednice, popularizacija hodanja i boravka u prirodi, što je od iznimnog značaja za fizičko i psihičko stanje  čovjeka. Ova aplikacija je zapravo GPS navigacija koja funkcionira potpuno identično kao i sve navigacije koje susrećemo u osobnim automobilima, samo što vas, umjesto po asfaltiranim cestama,  ova aplikacija navigira po planinskim ucrtanim stazama Medvednice.

 

mZIPP:

Mobilna aplikacija mZIPP predstavlja izvor korisnih i zanimljivih podataka kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva i ustanove. mZIPP korisnicima omogućava brz i jednostavan pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese i kućnog broja, mjesnog odbora i gradske četvrti do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Ovaj mobilni geoportal nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema definiranim tematskim skupinama (npr. Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd.) na željenom gradskom području, omogućujući korisniku brz pristup osnovnim podacima (kategorija, kontakt, sadržaji i sl.) o objektima od njihova interesa.

 

Razvrstaj mojZG

Aplikacija je namijenjena svim stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba. Na jednostavan način omogućava praćenje odvoza smeća po ulicama ili gradskim četvrtima te educira o načinu zbrinjavanja istog. Sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka zbog lakšeg pronalaska istih. Aplikacija je izrađena u sklopu programa izobrazno-informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom.

 

Pristupačni Zagreb

Pristupačni Zagreb mobilna je aplikacija koja će osobama s invaliditetom – građanima i posjetiteljima Grada Zagreba - pružiti potrebne informacije o pristupačnosti objekata od interesa na području grada Zagreba.

 

Mirogoj vodič/Cemetery Guide

Mobilna aplikacija koja olakšava služi kao vodič za pronalaženje pokojnika jednostavnim upisom osnovnih podataka. Također nudi informacije o  povijesti ove zagrebačke znamenitosti i poznatim osobama koje su posljednje počivalište pronašle baš na Mirogoju.

 

Moj Račun

Mobilna aplikacija namijenjena svim kupcima prirodnog plina koji koriste uslugu opskrbe prirodnim plinom Gradske plinare Zagreb.

Neke od ključnih prednosti aplikacije „Moj račun“:
-Odabir opcije dostave računa poštom ili e-mail-om
-Dodavanje/brisanje nove šifre kupca (broja plinomjera)
-Podnošenje upita opskrbljivaču prirodnog plina (GPZ-Opskrbi)
-Praćenje potrošnje prirodnog plina prema godinama i mjesecima
-Pregled prometa za sva obračunska mjesta, praćenje zaduženja, izvršenih uplata i duga
-Preuzimanje obračuna potrošnje plina (računa) i akontacijskih rata
-Izrada informativnog izračuna potrošnje prirodnog plina
-Prikaz raspodjele troškova potrošnje prirodnog plina
-Mogućnost deaktivacije korisničkog računa

 

ZGPark

Mobilna aplikacija za kupnju, plaćanje i nadoplatu parkirališnih karata na javnim parkiralištima i u javnim garažama (Rebro, Petrinjska, Langov trg) Aplikacija podržava funkcionalnosti unosa registarskih oznaka vozila, unosa i odabira parkirališnih karata, administriranje korisničkih podataka i bankovnih kartica. Kroz mobilnu aplikaciju omogućeno je praćenje svih transakcija kao što su zadnje kupljene parkirališne karte te povijest transakcija.

 

Obeo

Mobilna aplikacija koja je razvila Podružnica Autobusni kolodvor, a  omogućuje brzu i jednostavnu kupnju autobusnih karata putem kartičnog plaćanja. Kako bi korisnicima olakšali pretraživanje voznih redova, uz klasičan pregled prema vremenu polaska, aplikacija nudi i pregled prema trajanju putovanja ili cijeni karata. Obeo putem lokacijskih usluga može uputiti korisnika do najbliže autobusne stanice, omogućava dijeljenje kupljenih autobusnih karata s drugim korisnicima i putem maila ili aplikacija kao što su WhatsApp ili Viber. Sve autobusne karte kupljene putem prodajnih sustava Autobusnog kolodvora Zagreb moguće je učitati u Obeo, što korisnicima omogućava da sve karte imaju na jednom mjestu i da za povratne karte mogu napraviti potrebnu rezervaciju kako bi iskoristili povratne kupone. Nadalje, putem Obea moguće podnijeti zahtjev za povrat sredstava, najkasnije do 30 minuta prije polaska, koji će stručne službe Autobusnog kolodvora Zagreb obraditi u najkraćem mogu roku.