DIGITALNA TRANSFORMACIJA GRADOVA

Digitalna transformacija gradskih poduzeća je trajan proces

Digitalna transformacija gradskih poduzeća je trajan proces
Dražen Tomić / Tomich Productions

Grad Rijeka jedan je, kako je već poznato, u samom vrhu na ljestvici gradova najspremnijih za digitalnu transformaciju prema istraživanju koje provodi tvrtka Apsolon i u kojem se, kroz različite indikatore, procjenjuje upravo korištenje novih tehnologija u radu gradskih uprava i njihovoj uslužnosti i otvorenosti prema građanima.

Implementacija naprednih softverskih rješenja omogućuje efikasnije upravljanje resursima, bolje praćenje i održavanje infrastrukture te optimizaciju poslovnih procesa čime se ubrzava obrada zahtjeva, poboljšava točnost i dostupnost podataka, povećava transparentnost i komunikacija s korisnicima kojima se omogućava lakši pristup informacijama o uslugama, cijenama i procesima.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA u potpunosti je digitaliziralo proces planiranja, pokretanja, odobravanja i zaključenja postupaka javne nabave kroz već opisano programsko rješenje SUTO, koje pored operacionalizacije postupaka pruža transparentan izvještajni sustav provedenih i planiranih postupaka.

Proširenjem komunikacijskih kanala (e-usluga MOJ VIK, Korisnički centar, platforma VIK INFO), uz standardne komunikacijske kanale (blagajna Društva, telefoni, e-mail), KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka kontinuirano prikuplja i sistematizira prikupljene podatke u cilju sveobuhvatnog sagledavanja i kreiranja poslovnih rješenja, unaprjeđenja korisničkog iskustva i osiguranja odgovornog i održivog upravljanja poslovanjem.

Provedeni projekti digitalizacije omogućili su korisnicima KD VODOVOD I KANALIZACIJA pouzdane kanale komunikacije, efikasnost u obradi korisničkih zahtjeva, lakši pristup informacijama o uslugama, cijenama, radovima na mreži i drugim važnim obavijestima poput obavještavanja korisnika u izvanrednim okolnostima (nenajavljeni prekid u vodoopskrbi). Nove prilike za poboljšanje komunikacije i suradnje Društvo vidi u proširenju digitalnih komunikacijskih kanala i razvoju novih digitalnih rješenja koja će dodatno pojednostaviti pristup uslugama i osnaživati povjerenje među korisnicima.

Tako je i kada je riječ o gradskim tvrtkama u samome vrhu. Komunalno društvo Čistoća Rijeka kontinuirano radi na uvođenju novih tehnologija i procesa u poslovanju koje paralelno prate digitalna rješenja te zasigurno možemo reći da je samim time unaprijeđena i kvaliteta usluge i poslovanja Društva.

Tako je već 2017. godine implementirano programsko rješenje E- inventura i sustav očitanja spremnika otpada u sklopu čega je obilježen sav mobilni inventar KD Čistoće d.o.o. bar kodovima. Time je omogućeno lociranje mobilnog inventara na grafičko geografskom prikazu te detaljna evidencija stanja u realnom vremenu. Nastavno na navedeno,  izvršeno je i pridruživanje spremnika svakom korisniku te je uveden i sustav naplate usluge sakupljanja i odvoza otpada prema volumenu i broju skupljanja sukladno važećim zakonskim regulativama. Prilikom pražnjenja spremnika, pomoću posebnih čitača instaliranih na podizaču komunalnog vozila, automatski se očitava bar kod na spremniku, ne zahtijevajući nikakve dodatne radnje od strane komunalnih djelatnika. Time je identifikacija spremnika prilikom pražnjenja u potpunosti automatizirana. Kao nadogradnja programa E-inventura, izrađena je mobilna aplikacija za krajnje korisnike E- otpadnici.

U 2018. godini nabavljen je i implementiran integralni poslovni informacijski sustav Point 2000, s ciljem postizanja veće efikasnosti cjelokupnog poslovanja te integracije s Društvom Poslovni sustavi d.o.o., korištenjem istog informacijskog sustava. Uvođenjem sustava Point 2000 omogućen je brži i točniji unos i obrada podataka te povezivanje različitih segmenata poslovanja kao što su: knjigovodstvo i financije, nabava, upravljanje ljudskim potencijalima, menadžersko izvješćivanje i dr.

Do danas je, uz navedeno, implementirano još niz drugih digitalnih rješenja za naše korisnike usluga kao što su mogućnost plaćanja računa za javnu uslugu putem CityCard (RCC) portala i aplikacije KEKS Pay te usluge i-Računa u e-bankarstvu pojedinih banaka, a izrađena je i nova Internet stranica cistocarijeka.hr sa svim relevantnim informacijama za krajnje korisnike, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku.

Također, uvedeno je digitalno provođenje nabave putem sustava e-Nabava, digitalno provođenje komunikacije u ovršnim postupcima korištenjem sustava e-Ovrhe te elektroničko potpisivanje dokumenata e-Potpis.

Od  2019. godine do danas postavljeno je 37 kompleta pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada i vrijednih vrsta otpada koji imaju ugrađeni senzor zapunjenosti spremnika otpadom što unapređuje kvalitetu posla te omogućuje veću učinkovitost.

KD Čistoća radi i na uvođenju novog računovodstvenog programa Faros koji objedinjuje više postojećih programa, a što će rezultirati većom učinkovitošću i kvalitetnijom obradom podataka.

Uvođenje digitalne transformacije Komunalnom društvu Čistoća Rijeka osiguralo je do sada brojne prednosti u vidu povećanja operativne učinkovitosti, pojednostavljivanje procesa te bržih rješenja i kvalitetnije usluge za građane, a s ciljem konstantnog podizanja kvalitete poslovanja kontinuirano se radi i na daljnjem unapređenju.

Kada je riječ o još jednoj gradskoj tvrtki TD ENERGO od digitalnih alata koji se interno koriste radi unaprjeđenja poslovanja, Energo koristi ERP - snažan integralni, poslovni, informacijski sustav (ERP sustav), koji cjelokupno poslovanje Energa čini efikasnijim. Kroz njega se vode knjigovodstvo i financije, nabava, ljudski potencijali i drugo. Integriran je sa drugim Energovim aplikacijama i time još značajnije doprinosi efikasnosti poslovanja. Temeljni je program u kojemu se vodi Energovo poslovanje.

Sustav za masovno izdavanje računa – sustav za billing koji omogućuje detaljno analitičko vođenje obračunskih mjernih mjesta sa svim pripadajućim infrastrukturnim podacima te podacima o potrošnji energije i energenata. Sustav pruža širok i fleksibilan sustav analiziranja podataka sa funkcionalnostima upozoravanja kod pojave nelogičnih podataka, te omogućava kreiranje čitavog niza izvještaja koji su predefinirani u sustavu kao i korisnički stvorenih izvještaja.

Document Management System – DMS sustav, kolokvijalno nazivan „ured bez papira“. Ulazni dokumenti se skeniraju i kroz navedeni sustav se pojavljuju kod odgovarajućega djelatnika na računalu bez potrebe da se do djelatnika distribuira papirni dokument. Kroz isti sustav se kreiraju i izlazni dokumenti te se svi ulazni i izlazni dokumenti nalaze u Office Point aplikaciji koja po potrebi može ispisati urudžbenu knjigu sukladnu odgovarajućim propisima. Kroz istu aplikaciju se obavlja i ovjeravanje ulaznih računa. Račun se pojavljuje u aplikaciji na računalu kod odgovarajućeg djelatnika koji isti zatim može ovjeriti i pripisati trošak odgovarajućem mjestu troška te organizacijskoj jedinici.

E-Plin – sustav koji omogućava praćenje svih koraka u procesu priključenja na plinsku mrežu. Pruža detaljan analitički uvid u proces priključenja kroz svaki od potrebnih koraka sa pratećom dokumentacijom i na taj način olakšava upravljanje istim.

Intranet – interna Internet stranica koja olakšava komunikaciju sa djelatnicima i između ostaloga obavlja funkciju digitalne oglasne ploče. Na intranet stranici svi zaposlenici koji imaju pristup računalu mogu naći sve značajne informacije, objave, događaje, kontakte, pravilnike itd…

Customer Relationship Management - CRM sustav za analitičko praćenje odnosa sa Energovim klijentima, njihovih upita upućenih Energu bilo kroz telefonske pozive ili neki drugi vid komunikacije, njihove potrošnje energenata, plaćanja dospjelih obaveza itd… Aplikacija omogućava detaljnu analitiku svih podataka sadržanih u aplikaciji te kreiranje korisničkih anketa ili marketinških akcija.

Od digitalnih alata namijenjenih digitalnoj komunikaciji s klijentima prijava kvara putem web obrasca na Internet stranicama društva. Web obrazac na kojemu bilo tko sa pristupom internetu može prijaviti kvar na javnoj rasvjeti uz osnovne podatke poput ulice i pozicije rasvjetnog tijela koje je u kvaru, digitalni obrazac za predaju zahtjeva za promjenu opskrbljivača na opskrbljivača u obvezi javne usluge. Ovaj se obrazac uveo radi olakšavanja procedure promjene opskrbljivača. Osim navedenog, digitalnoj komunikaciji s klijentima je namijenjena elektronička pošta, koja je uobičajeni kanal komunikacije i u poslovanju Energa se podrazumijeva.

Planovi za budućnost u smislu platformi koje će biti namijenjene krajnjim korisnicima web i mobilna aplikacija za korisnike na kojoj će isti moći pratiti povijesne količine potrošnje plina i toplinske energije za svoje objekte te prijavljivati tj. dostavljati mjesečna očitanja plinomjera. Aplikacija će također sadržavati savjete o energetskoj učinkovitosti i unaprjeđenju sustava grijanja i hlađenja.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA koriste složen informacijski sustav za upravljanje poslovanjem, koji se sastoji od više međusobno integriranih softverskih rješenja. Glavne komponente tog sustava su poslovno-informacijski sustav FAROS u kojem se sve poslovne aktivnosti Društva redovito računovodstveno evidentiraju te iskazuju u financijskim izvještajima, a  navedeno programsko rješenje predstavlja i ključan alat za obračun i naplatu vodnih usluga.

Aplikacijsko rješenje  za upravljanje imovinom „SUTO“, u koje se unose svi radni planovi i aktivnosti, a kroz sustav radnih naloga prati se realizacija istih uz odgovarajući izvještajni modul. Kroz ovo rješenje evidentiraju se i operacionaliziraju sve investicijske i redovne aktivnosti održavanja vodno-komunalne infrastrukture, voznog parka i ostale imovine.

Softversko rješenje „Korisnički centar“ za evidentiranje i upravljanje realizacije svih vrsta upita, zahtjeva i prigovora korisnika vodnih usluga. Na osnovu implementiranog rješenja korisnici u svakom trenutku mogu dobiti informaciju o statusu podnesenog zahtjeva odnosno prigovora, a Društvo navedenim rješenje osigurava punu zaštitu prava korisnika vodnih usluga koje ostvaruju na temelju Zakona o zaštiti potrošača. Softversko rješenje „E - pisarnica“ kojim je digitalizirano kompletno uredsko poslovanje Društva.

Geografsko informacijski sustav GIS i s njim povezanim plug-in aplikacijama koje omogućuju ne samo prostornu evidenciju i prikaz vodno-komunalnih građevina (nekadašnjeg, sadašnjeg i budućeg planiranog stanja) već i s njome povezanu izradu i evidenciju podataka (postupak priključenja) te identifikaciju najnužnijeg dijela mreže u slučaju puknuća odnosno sanacije, određivanje lokacija uzorkovanja radi monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, itd.

Od prosinca 2020. godine korisnicima vodnih usluga na raspolaganju je E- USLUGA  „MOJ VIK“ koja omogućuje siguran i zaštićeni pristup informacijama i podacima vezanim uz korisnikovu potrošnju, račune izdane tijekom posljednje tri godine, uključujući i njihovu vizualizaciju u PDF formatu, te evidenciju uplata po računima. Uz to, registrirani korisnik ima mogućnost da umjesto u papirnatom obliku odabere primanje računa i obavijesti o uvećanoj potrošnji vode na adresu elektronske pošte koju je upisao prilikom svoje registracije. Korisnički portal Moj ViK je responzivan, tj. prilagodljiv dimenzijama različitih uređaja (mobitela, tableta, stolnih i prijenosnih računala) i prati načela digitalne pristupačnosti.

U svibnju 2022. pokrenuta je digitalna platforma VIK INFO, koja uključuje dinamičan kartografski prikaz lokacija na kojima se izvode radovi, njihovo trajanje kao i predviđeno vrijeme ponovne uspostave vodoopskrbe. S obzirom na responzivan dizajn, VIK INFO koristi se jednako na kompjuterima, mobitelima i tabletima. Platforma sadrži i odgovore na česta pitanja korisnika kako bi se skratilo vrijeme pretrage i dolaska do potrebnih informacija, uz savjete o uštedi vode i smanjenju troškova.

Zaključno, putem Rijeka City Card portala (RCC PORTAL) omogućeno je kartično plaćanje računa bez naknade te mogućnost aktivacije usluge zaprimanja redovnih i izvanrednih obavijesti o prekidima u vodoopskrbi, na registriranu adresu e-pošte.

Daljnji planovi KD Vodovod i Kanalizacija u području digitalne transformacije usmjereni su na unapređenje korisničkog zadovoljstva, što uključuje korištenje digitalnih kanala, poput društvenih mreža i drugih online platformi, kako bi se osigurala bolja i brža komunikacija s korisnicima. Proširenje digitalnih komunikacijskih kanala, a to uključuje dodatnu e-uslugu automatskog zaprimanja Viber i SMS poruka o planiranim prekidima u vodoopskrbi na odabranom području. Razvoj digitalnih rješenja za podnošenje zahtjeva koja će omogućiti korisnicima da na jednostavan i efikasan način komuniciraju s KD ViK-om. Ovo će uključivati mogućnost podnošenja različitih vrsta zahtjeva online, bez potrebe za fizičkim odlaskom u urede. Nastavak zaštite osobnih podataka i autentifikaciju identiteta što podrazumijeva visoku razinu sigurnosnih protokola kako bi se osigurala povjerljivost korisničkih podataka.

KD KOZALA je korisnicima usluga, građanima i posjetiteljima kao uslugu tj. pružanje informacija na web stranici, omogućio pristup podacima o sahranjenim pokojnicima na gradskim grobljima putem „Tražilice pokojnika“ koja pruža osnovne podatke o ukopu pokojnika: ime i prezime, godine rođenja i smrti te podatak o lokaciji uz priložen orto-foto prikaz grobnog mjesta,  putem mobilne aplikacije ARTour na web stranci društva i web stranici Park uspomena, omogućen je samostalni/turistički posjet grobljima Kozala, Trsat i CGG Drenova s dostupnim podacima o pojedinim značajnim kulturno-povijesnim grobnim mjestima i značajnim pokojnicima. Ove se usluge konstantno nadograđuju.