DT vidi nastavak rasta poslovanja do kraja ove godine

DT vidi nastavak rasta poslovanja do kraja ove godine
Dražen Tomić / Tomich Productions

Deutsche Telekom ponovno je predstavio snažnu zaradu u drugom tromjesečju 2022., što mu je omogućilo da podigne svoje smjernice po drugi put ove godine. Očekuje se da će prilagođeni EBITDA AL Grupe doseći oko 37 milijardi eura, što je više od prethodnih smjernica od više od 36,6 milijardi eura. To se može pripisati i pozitivnom razvoju poslovanja T-Mobilea u SAD-u i dobrom rezultatu izvan Sjedinjenih Država. Još uvijek se očekuje da će slobodni novčani tok AL dosegnuti više od 10 milijardi eura za cijelu godinu. Očekuje se da će poslovanje, isključujući Sjedinjene Države, dati doprinos koji je oko 0,1 milijarde veći nego što se ranije očekivalo.

"Nastavljamo rasti, unatoč teškom gospodarskom okruženju", rekao je Tim Höttges, predsjednik Upravnog odbora Deutsche Telekoma. “Ove smo godine na dobrom putu da ispunimo naše ambiciozne ciljeve objavljene na Danu tržišta kapitala 2021. Naša ulaganja se isplaćuju“, tvrdi Höttges.

Neto prihod porastao je za 5,9 posto u drugom kvartalu na 28,2 milijarde eura. Posebno su se dobro razvijali prihodi od usluga visoke vrijednosti, koji su porasli za 10,8 posto. Prilagođeni EBITDA AL povećao se za 5,0 posto u usporedbi s razdobljem prethodne godine na 9,9 milijardi eura.

U organskom smislu, odnosno usklađeno za tečajne učinke i promjene u sastavu Grupe, prihodi su u drugom kvartalu ostali manje-više nepromijenjeni na razini prethodne godine. Prihodi od usluga u tromjesečnom su razdoblju porasli za 4,3 posto. Prilagođeni EBITDA AL blago se smanjio za 0,9 posto zbog odlaska s bivšeg Sprintovog modela leasinga mobilnih uređaja.

Što se tiče kapitalnih ulaganja u gotovini isključujući troškove za mobilni spektar, Grupa je uložila oko 5 milijardi eura između travnja i lipnja, tj. 16,3 posto više nego u drugom kvartalu 2021. Slobodni novčani tok AL bio je na razini prethodne godine od 2,8 milijardi eura.

Prilagođena neto dobit porasla je za 15,7 posto u drugom tromjesečju na 2,4 milijarde eura, posebice potaknuta većom zaradom od poslovanja. Prijavljena neto dobit je smanjena, prvenstveno zbog većih troškova integracije Sprinta u SAD.

Njemački segment ostvario je snažne financijske rezultate u drugom tromjesečju 2022. Prihodi su porasli za 2,7 posto na godišnjoj razini na 6,1 milijardu eura. Prilagođena EBITDA AL zabilježila je još snažniji rast od 3,1 posto na 2,4 milijarde eura u drugom tromjesečju. To odgovara EBITDA AL marži od 40,0 posto i rastu dobiti u 23 kvartala zaredom.

U pokretnim komunikacijama prihodi od usluga porasli su za 2,6 posto, nastavljajući visoku razinu rasta iz prethodnih kvartala. Neto povećanje brendiranih ugovora od 194.000 značajno je premašilo tromjesečje prethodne godine.

Telekom je i dalje najjači širokopojasni pružatelj usluga na njemačkom tržištu, koje je u drugom kvartalu ukupno bilo slabije. Između travnja i lipnja zabilježeno je 45.000 proširenja širokopojasne mreže. Broj linija temeljenih na optičkim vlaknima (FTTx, maloprodaja i veleprodaja) porastao je na 17,7 milijuna. To znači da oko 75 posto maloprodajnih širokopojasnih korisnika već koristi optičku infrastrukturu.

U drugom tromjesečju 2022. mobilni postpaid neto dodaci bili su na rekordnoj razini od 1,7 milijuna: najbolji rast korisnika ikada u drugom tromjesečju, više od konkurenata AT&T i Verizona u ovom tromjesečju zajedno. Ukupna baza korisnika porasla je na 110 milijuna, što je 5,2 milijuna više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihod T-Mobilea u SAD-u neznatno je smanjen za 1,1 posto u izvještajnom kvartalu na 19,8 milijardi američkih dolara. Razlog tome je pad prihoda od leasinga mobilnih telefona, zbog planiranog postupnog povlačenja iz ovog Sprint poslovnog modela. Prilagođeni EBITDA AL smanjio se za 2,4 posto na 6,7 ​​milijardi američkih dolara. Temeljni prilagođeni EBITDA (U.S. GAAP), tj. zarada prilagođena za učinak leasinga mobilnih uređaja, porasla je za 10,4 posto u organskom smislu. Zahvaljujući činjenici da je integracija Sprinta nastavila dobro i brzo napredovati, T-Mobile US podiže svoje smjernice za sinergije iz poslovne kombinacije na između 5,4 i 5,6 milijardi američkih dolara u 2022., što je više od prethodnog raspona između 5,2 i 5,4 milijarde američkih dolara. Kao rezultat toga, očekuje se da će zarada poslovanja u SAD-u porasti mnogo više nego što je prethodno planirano na prilagođeni EBITDA AL od oko 22,7 milijardi eura, umjesto prethodnih smjernica od više od 22,4 milijarde eura. Očekuje se da će se broj postpaid korisnika povećati za 6 do 6,3 milijuna, oko 600.000 neto više nego što se očekivalo nakon kraja prvog kvartala.

Europska nacionalna poduzeća nastavila su nesmanjenim rastom u drugom kvartalu. Prilagođena EBITDA AL porasla je 4,5 posto na godišnjoj razini u organskom smislu, čineći 18 uzastopnih kvartala rasta.

Prihodi također bilježe organski rast od 4,2 posto. Prijavljeni prihod od 2,7 milijardi eura bio je 2,7 posto manji nego u istom kvartalu prethodne godine. Razlika između prijavljenih i organskih brojki u biti proizlazi iz prodaje Poslovanje fiksne mreže u Rumunjskoj krajem rujna 2021.

U drugom tromjesečju zabilježeno je 243.000 mobilnih ugovornih neto dodataka. Prirast širokopojasne mreže bio je na istoj razini kao u prethodnom tromjesečju na 70.000. Osvojeno je 186.000 novih korisnika za konvergencijske proizvode fiksne i mobilne telefonije.

Drugo tromjesečje bilo je uglavnom stabilno za T-Systems. Prihodi su bili na razini prethodne godine i iznosili su 1 milijardu eura. Prilagođeni EBITDA AL ponovno je zabilježio značajan rast i to porast od 13,9 posto na 82 milijuna eura. Narudžbe su iznosile 930 milijuna eura.

Dana 14. srpnja, Deutsche Telekom je objavio prodaju 51 posto udjela u GD Towers, poslovanju Grupe za mobilne tornjeve u Njemačkoj i Austriji, tvrtkama DigitalBridge i Brookfield. Grupa će nastaviti izvještavati o razvoju tekućeg poslovanja do zaključenja transakcije.

Na kraju tromjesečja, GD Towers sadržavao je 40.700 mjesta. Prihodi su u drugom kvartalu porasli za 4,6 posto u organskom smislu na 285 milijuna eura. Prilagođena EBITDA AL iznosila je 174 milijuna eura, što je povećanje od 7,2 posto u organskom smislu.

Značajan pad objavljenih brojki prihoda i zarade u segmentu rezultat je prodaje T-Mobile Nizozemska, koja je dovršena krajem prvog kvartala 2022.

 

 

 

 

 

 

 

DT sees growth till the end of this year

 

Deutsche Telekom presented strong earnings again in the second quarter of 2022, enabling it to raise its guidance for the second time this year. The Group’s adjusted EBITDA AL is now expected to reach around 37 billion euros, up from the previous guidance of more than 36.6 billion euros. This is attributable both to the positive development of business at T-Mobile US and to the strong performance outside the United States. Free cash flow AL is still expected to reach more than 10 billion euros for the full year. The business excluding the United States is expected to make a contribution that is around 0.1 billion higher than anticipated previously.

“We continue to grow, despite the difficult economic environment,“ said Tim Höttges, Chairman of the Board of Management at Deutsche Telekom. “We are well on track this year to meet our ambitious targets announced at the 2021 Capital Markets Day. Our investments are paying off.“

Net revenue increased by 5.9 percent in the second quarter to 28.2 billion euros. High-value service revenues developed particularly well, growing by 10.8 percent. Adjusted EBITDA AL increased by 5.0 percent compared with the prior-year period to 9.9 billion euros.

In organic terms, i.e., adjusted for exchange rate effects and changes in the composition of the Group, revenue in the second quarter remained more or less unchanged at the prior-year level. Service revenues increased by 4.3 percent in the three-month period. Adjusted EBITDA AL decreased slightly by 0.9 percent on account of the shift away from the former Sprint’s handset leasing model.

In terms of cash capex excluding expenses for mobile spectrum, the Group invested around 5 billion euros between April and June, i.e., 16.3 percent more than in the second quarter of 2021. Free cash flow AL was at the prior-year level of 2.8 billion euros.

Adjusted net profit increased by 15.7 percent in the second quarter to 2.4 billion euros, driven in particular by higher earnings from operations. Reported net profit declined, primarily due to higher expenses for the integration of Sprint in the United States.

The Germany segment delivered strong financials in the second quarter of 2022. Revenue grew by 2.7 percent year-on-year to 6.1 billion euros. Adjusted EBITDA AL recorded even stronger growth of 3.1 percent to 2.4 billion euros in the second quarter. This corresponds to an EBITDA AL margin of 40.0 percent and earnings growth for 23 quarters in a row.

In mobile communications, service revenues grew by 2.6 percent, continuing the high-level growth of the previous quarters. Branded contract net additions of 194,000 substantially exceeded the prior-year quarter.

Telekom remains the strongest broadband provider in the German market, which was weaker overall in the second quarter. 45,000 broadband net additions were recorded between April and June. The number of fiber-optic-based lines (FTTx, retail and wholesale) increased to 17.7 million. This means that around 75 percent of retail broadband customers are already using the fiber infrastructure.

In the second quarter of 2022, the mobile postpaid net additions were at a record level of 1.7 million: the best-ever customer growth in a second quarter, more than the competitors AT&T and Verizon in this quarter combined. The total customer base increased to 110 million, up 5.2 million year-on-year.

Total revenue at T-Mobile US decreased slightly by 1.1 percent in the reporting quarter to 19.8 billion U.S. dollars. This was due to the decline in revenue from handset leasing, due to the planned gradual withdrawal from this Sprint business model. Adjusted EBITDA AL declined by 2.4 percent to 6.7 billion U.S. dollars. Core adjusted EBITDA (U.S. GAAP), i.e., earnings adjusted for the effect of handset leasing, increased by 10.4 percent in organic terms. Thanks to the fact that the integration of Sprint has continued to progress well and rapidly, T-Mobile US is raising its guidance for the synergies from the business combination to between 5.4 and 5.6 billion U.S. dollars in 2022, up from the previous range of between 5.2 and  5.4 billion U.S. dollars. As a result, earnings in the U.S. business are expected to rise much more than previously planned to adjusted EBITDA AL of around 22.7 billion euros, instead of the previous guidance of more than 22.4 billion euros. The number of postpaid customers is expected to increase by 6 to 6.3 million, around 600,000 net additions more than were expected after the end of the first quarter.

The European national companies continued to grow unabated in the second quarter. Adjusted EBITDA AL grew 4.5 percent year-on-year in organic terms, making 18 successive quarters of growth.

Revenue also recorded organic growth of 4.2 percent. The reported revenue of 2.7 billion euros was 2.7 percent lower than in the prior-year quarter. The difference between the reported and organic figures essentially results from the sale of the Romanian fixed-network business at the end of September 2021.

243,000 mobile contract net additions were recorded in the second quarter. Broadband net additions were at the same level as in the previous quarter at 70,000. 186,000 new users were won for fixed-mobile convergence products.

The second quarter was largely stable at T-Systems. Revenue was on a par with the prior-year level at 1.0 billion euros. Adjusted EBITDA AL again recorded substantial growth: up 13.9 percent to 82 million euros. Order entry stood at 930 million euros.

On July 14, Deutsche Telekom announced the sale of a 51 percent stake in GD Towers, the Group’s cell tower business in Germany and Austria, to DigitalBridge and Brookfield. The Group will continue to report on the development of the ongoing business until the transaction is closed.

At the end of the quarter, GD Towers featured 40,700 sites. Revenue increased by 4.6 percent in organic terms in the second quarter to 285 million euros. Adjusted EBITDA AL amounted to 174 million euros, an increase of 7.2 percent in organic terms.

The significant decline in the reported figures for revenue and earnings in the segment resulted from the sale of T-Mobile Netherlands, which was completed at the end of the first quarter of 2022.