Smart City

Grad Rijeka daleko odmakao u digitalnoj transformaciji

Grad Rijeka daleko odmakao u digitalnoj transformaciji
Depositphotos / Ilustracija

Grad Rijeka već je nekoliko godina u samom vrhu na ljestvici gradova najspremnijih za digitalnu transformaciju prema istraživanju koje provodi tvrtka Apsolon i u kojem se, kroz različite indikatore, procjenjuje upravo korištenje novih tehnologija u radu gradskih uprava i njihovoj uslužnosti i otvorenosti prema građanima.

Također, Grad Rijeka je, prema istraživanjima koja su u nekoliko ciklusa provodili Udruga GONG i Udruga gradova u svim gradovima i županijama,  najtransparentniji hrvatski grad. Ovaj status Rijeka uživa zahvaljujući ne samo poštovanju svih zakonskih odredbi u kontekstu objave informacija, i aktivne komunikacije s građanima, nego zahvaljujući i uvažavanju svih preporuka koje javnim upravama daju različita tijela i organizacije. Dodatno, Grad Rijeka i sam razvija područje digitalizacije i transparentnosti rada uprave izrađujući vlastite aplikacije putem kojih objavljuje informacije i koristeći mnoge online kanale putem kojih se odvija komunikacija s građanima.

Treba reći i da je Grad Rijeka tri puta osvojio nagradu Smart City koja se tiče primjene pametnih IT rješenja u poslovanju javne uprave i pružanju usluga građanima.

Aplikacija Otvoreni proračun već dvije godine široj javnosti daje uvid u proračunske isplate u realnom vremenu i to ne samo isplate iz proračuna gradske uprave, nego i svih ustanova i ostalih proračunskih korisnika koji su objedinjeni u sustavu Riznice – tj. sustavu proračunskog i financijskog upravljanja javnim novcem. Osim svih isplata iz proračuna, ova aplikacija nudi i sve ugovore i narudžbenice koji predstavljaju temelj za te isplate.

Grad Rijeka krajem prošle 2022. godine uveo sustav e-Nabave, odnosno, digitalizirao je proces jednostavne nabave putem aplikacije Ensolva – specijaliziranog rješenja za provedbu postupaka jednostavne nabave, a s ciljem poboljšanja efikasnosti, podizanja transparentnosti nabave te poticanja tržišnog natjecanja, a osobito radi poticanja sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva na tržištu javne nabave,.

Jedna od korisnih aplikacija je i Gradsko oko koju je Grad Rijeka pokrenuo je za jednostavniju i bržu dvosmjernu komunikaciju građana s gradskom upravom vezano uz komunalna oštećenja u gradu. Aplikacija zaprima najširi spektar komunalnih problema koje šalju građani a na koje gradska uprava odgovara porukom i saniranjem oštećenja, odnosno rješavanjem problema. Aplikacija je dostupna za mobilne uređaje, a moguće ju je koristiti i putem internet stranice.

Nadalje, Grad Rijeka je posebno i dodatno razvio aplikaciju Registar poslovnih prostora putem koje je  moguće pretraživati sve poslovne prostore kojima Grad upravlja i to razlikovati koji su poslovni prostori slobodni, koji u zakupu, a moguće je osim osnovnih informacija dobiti i tlocrte prostora, lokacije prostora na google mapi i sl.

Grad Rijeka izradio je i poseban portal Otvorenih podataka na kojem objavljuje različite baze podataka u otvorenim i strojno čitljivim formatima namijenjene za ponovnu uporabu. Objavom samih baza Grad Rijeka je zadovoljio  zakonsku obavezu, ali ju je i bitno nadmašio kreirajući zaseban portal koji okuplja veliku količinu različitih skupova podataka.

Dostupnost usluga javne uprave sastavni je dio i digitalizacije i transparentnosti javnih uprava te je Grad Rijeka i tu napravio iskorak i razvio poseban portal E-usluga koji donosi popis svih usluga koje Grad nudi kao i usluge koje nude povezana komunalna i trgovačka društva Grada. Svaka usluga na tom portalu predstavljena je kratkim opisom, informacijom o visini pristojbe ako je pristojba sastavni dio ostvarivanja usluge, procijenjenim vremenom za obradu, opisom načina predavanja zahtjeva za ostvarenje usluge, obrascem ili online formom putem koje se usluga ostvaruje, informacijom o odjelima gradske uprave koji su nadležni za provedbu usluge te informacijom o kontakt osobama, zaposlenicima uprave koji rade na obradi zahtjeva i pružanju usluge.

Također, u online ostvarivanju usluga Grada, prijavom u Informacijski servis Grada Rijeke građani imaju mogućnost koristiti sve usluge Grada koje su digitalizirane i dostupne za jednostavno online ostvarivanje, a imaju i mogućnost on-line pristupa računima objedinjene naplate troškova stanovanja (voda, odvoz smeća, komunalna naknada, očitanje plinomjera…), uvidu u stanje kredita za kupnju stana, svim financijske transakcije vezanima uz najam poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te pristup uvidu u dokumente i porezna rješenja koja tvrtkama izdaje gradska uprava.

Korištenjem pak aplikacije Elektronički uredi Grada Rijeke građani mogu pratiti tijek rješavanja svojeg predmeta, zahtjeva i sl. koji se nalazi u obradi u nekom od upravnih tijela (odjela) gradske uprave.

Od jednostavnih aplikacija namijenjenih informiranju građana posebno se ističe Socijalni kalkulator putem kojeg građani jednostavno mogu provjeriti uklapaju li se po svojem socijalnom statusu u Socijalni program Grada Rijeke i mogu li temeljem toga ostvariti neke od pomoći koje Grad Rijeka nudi u okviru socijalne zaštite građana.

Kontinuirano se razvijaju i sustavi online prijava na različite natječaje Grada. Tako je razvijen online sustav za prijave na natječaj za Javne potrebe u kulturi koji se otvara u vrijeme raspisa samog natječaja, online sustav za prijave za stipendiste koji se natječu za gradske stipendije i slično.

Zanimljiva je i aplikacija koju je Grad Rijeka razvio a koja daje  mogućnost pretraživanja ulica i kućnih brojeva u Rijeci pri čemu se dohvaćaju informacije o svim kućnim brojevima koji se nalaze u toj ulici, google karta na kojoj je označena ulica, te mjesni odbor u kojem se ulica nalazi. Također, razvijena je i aplikacija za proučavanje dodatnih informacija o ulicama na području Grada Rijeke koja donosi informacije o porijeklu naziva riječkih ulica i trgova.

Što se tiče šireg područja transparentnosti rada uprave i komunikacije s građanima, Grad Rijeka je značajan iskorak učinio još 2017. godine redizajnom gradskog portala www.rijeka.hr, od kada su svi najvažniji elementi transparentnosti javne uprave dostupni već sa same naslovnice portala: Pristup informacijama, Participativno budžetiranje, E-konzultacije (Savjetovanja s javnošću), Portal otvorenih podataka, Javna nabava, Proračun, Službene novine, E-usluge, Mjesna samouprava, Geoportal Grada Rijeke, Plan razvoja Grada, Natječaji i pozivi građanima na sudjelovanje u radu uprave (u natječajnim postupcima, u savjetovanjima o odlukama i sl), stranica Antikorupcija i stranica Aktivno građanstvo. Svi ostali elementi transparentnosti dostupni su kroz padajuće izbornike na naslovnici, u dva, najviše tri klika.

Putem gradskog YouTube kanala uživo se prenose sjednice Gradskog vijeća koje su potom trajno dostupne na You Tube kanalu, a dodatno su povezane linkom na gradski portal pod konkretnu održanu sjednicu.

U okviru Savjetovanja s javnošću, Grad Rijeka osim samog zakonom propisanog obrasca za savjetovanja s javnošću, koji je razvio u online formi, dopušta i dodatne komentare sudionika pojedinog Savjetovanja.

Također, od 2011. godine, dakle dvije godine prije uvođenja zakonske obaveze Savjetovanja s javnošću, Grad Rijeka provodio je E-konzultacije koristeći i anketne upitnike i konkretna tematska pitanja o određenim temama o kojima su konzultacije provođene. Provedene konzultacije dostupne su u arhivi portala Savjetovanja s javnošću.

Grad Rijeka razvio je tri, odnosno četiri modela participativnog budžetiranja koje provodi tijekom godine, a svi se tiču komunikacije s građanima u cilju kvalitetnijeg planiranja proračuna za nadolazeću godinu: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva, Edukativna proračunska online igra i Online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna.

Grad Rijeka izradio je stranicu na gradskom portalu koja objedinjava različite korisne i praktične servisne informacije namijenjene građanima. Na ovoj je stranici moguće naći popise i opise komunalnih radova koji se odvijaju u gradu, kontakte prema dežurnim i servisnim službama, informacije o popunjenosti parkirališta i gustoći prometa u gradu, podatke o isključenjima struje, vode i plina u gradu zbog radova, prognozu vremena u Rijeci, podatke o Pauk-službi, linkove na web kamere koje se nalaze na različitim lokacijama u gradu, informacije o području pokrivenosti grada besplatnim bežičnim internetom i slično.

Kako bi kontinuirano prenosio razne informacije, vijesti i zanimljivosti iz života grada, a kako pritom ne bi sadržajno opteretio središnji gradski portal na kojem se razvijaju projekti transparentnosti i uključivanje građana u rad uprave, Grad Rijeka pokrenuo je portal Moja Rijeka. Ovaj portal donosi video i foto sadržaje s  različitih kulturnih, sportskih i društvenih manifestacija u gradu, zanimljive priče o građanima Rijeke i specifičnim mjestima u gradu te posebno korištenu rubriku Reci glasno namijenjenu komunikaciji s građanima.

Grad Rijeka na posebnim stranicama Javne nabave objavljuje sve propisane informacije, javno objavljuje i sve natječaje u nadležnosti Grada kao i ishode svih natječajnih postupaka.

Na portalu Grada Rijeke dostupni su kontakti prema svim gradskim odjelima i njihovim pročelnicima, cjelovite informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Gradu Rijeci objavljene su na posebnoj stranici dostupnoj s naslovnice gradskog portala

U razvoju komunikacije s javnošću, odnosno s ciljem provođenja dvosmjerne komunikacije javne uprave s građanima Grad Rijeka je objavio sve kontakte i različite mogućnosti dvosmjerne komunikacije s Gradonačelnikom, kontakte prema Gradskom vijeću te prema gradskim vijećnicima. Na stranicama pojedinih odjela dostupni su kontakti prema pročelnicima odjela, ravnateljima direkcija i voditeljima službi, ali i službeni kontakti prema svim zaposlenicima konkretnih odjela. Dodatno je Grad Rijeka u rubrici Antikorupcija objavio i kontakte prema tzv. osobi zaduženoj za nepravilnosti, imenovanoj u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, kao i kontakt prema Povjereniku za etiku imenovanom sukladno Etičkom kodeksu. I ovim se osobama građani mogu obratiti u kontekstu specifičnih tema. Dvosmjerna komunikacija s građanima odvija se i putem rubrike Reci glasno na gradskom portalu MojaRijeka gdje građani mogu postaviti pitanje ili pritužbu gradskoj upravi na koje odgovaraju nadležni odjeli gradske uprave. Sva se pitanja i odgovori javno objavljuju i dostupni su svim korisnicima portala MojaRijeka. Grad Rijeka otvorio je čak šest kanala na društvenim mrežama, odnosno otvoreni su  Twitter Grada Rijeke, Facebook Grada Rijeke, Facebook Moje Rijeke, Instagram Grada Rijeke, You Tube kanal Grada Rijeke i You Tube kanal Moje Rijeke. Na ovim kanalima Grad provodi komunikaciju s građanima, no ona se u dvosmjernom smislu ponajviše odvija na Facebooku i Twitteru.

Strateško planiranje i razvoj Smart City koncepta definirano je kroz Plan razvoja grada Rijeke 2021 .- 2027.  koji donosi i viziju Rijeke 2030. godine kao pametnog, otvorenog i otpornog grada.

U Planu razvoja je definiran i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom”. Pametan grad se u kreiranju javnih politika oslanja na kapacitete lokalne zajednice prakticirajući modele suradnje uprave, ustanova i komunalnih društava s građanima i predstavnicima privatnog i akademskog sektora, Drugim riječima, Rijeka će nastaviti promišljati svoj održivi razvoj upravo na ovim modelima suradnje uzimajući u obzir mogućnosti suvremenih tehnologija.

Pametna digitalna rješenja Rijeka primjenjuje i u javnom prometu – od tzv. “pametnih semafora” i sve do prometnog centra. U projekt automatskog upravljanja prometom Rijeka je ušla još početkom 2000-ih godina. Puštanjem u rad sustava automatskog upravljanja prometom omogućeno je maksimalno iskorištenje postojeće prometne mreže u središtu grada Rijeke, bolja protočnost glavnih uzdužnih smjerova - prometnih koridora, izravni 24-satni nadzor nad odvijanjem prometa u središtu grada, automatsko daljinsko upravljanje semaforskim sustavom, centralno preprogramiranje semafora ili pojedinih prometnih zona, trenutna dijagnostika kvarova i brži popravak kvarova, automatsko prikupljanje podataka o prometnim opterećenjima, uštede u potrošnji električne energije od oko 51 % u odnosu na stare semaforske laterne.

Automatsko upravljanje prometom kroz godine je nadograđivano i drugim povezanim projektima poput, davanja prednosti vozilima javnog gradskog prijevoza na semaforiziranim raskrižjima, uvođenja projekata širenja sustava informacija dostupnih vozačima i građanima putem Interneta poput podataka o prometnim opterećenjima na gradskim ulicama, pružanja informacija o trenutnom stanju popunjenosti parkirališta i to putem interneta pri čemu o popunjenosti vozač doznaje izravno u vozilu.

Rijeka koristi i novu tehnologiju za povećanje sigurnosti pješaka koja na najugroženijim pješačkim prijelazima svjetlećim markerima (LED tehnologijom) upozorava vozače na blizinu pješačkih prijelaza.

IT rješenja sastavni su dio projekta modernizacije javnog prijevoza, a uz uvođenje sustava električnih javnih bicikala Ricikleta te sustava električnih romobila učinjeni i značajni koraci u segmentu urbane mobilnosti

Među brojnim implementiranim IT rješenjima su i gradski pametni modularni spremnici za otpad koji su pogonjeni solarnom energijom, a njihovom upotrebom značajne uštede u vremenu, ljudskim resursima i energentima.

Projekt energetski učinkovite javne rasvjete koji se provodi Rijeci obuhvaća između ostalog i ugrađivanje rasvjetnih tijela koja imaju mogućnost regulacije svjetlosnog toka, te se njihovim prigušivanjem smanjuje potrošnja u kasnim noćnim satima, kada je smanjen intenzitet prometa.

Webshop Rijeka city card  još je jedno od pametnih IT rješenja koja građanima nudi  čitav niz gradskih usluga u digitalnom, jednostavnijem obliku.

Jedan od najvažnijih aktualnih projekta Grada Rijeke je EU projekt Energana - Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju kojem je glavni cilj jačanje konkurentnosti i poticanje rasta i razvoja novoosnovanih i postojećih malih i srednjih poduzeća u informatičko tehnološkom sektoru i kreativnim tehnologijama na području Urbane aglomeracije Rijeka, i to kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama. No, osim na poduzetnike, planirane aktivnosti Energane orijentirane su i na studente, učenike srednjih škola, umjetnike, ustanove iz područja obrazovanja i kulture te znanstvene i visokoškolske institucije koji će kroz integrirane aktivnosti, dobiti podršku u razvoju novih proizvoda i usluga, umrežavanju, internacionalizaciji i traženju izvora financiranja.

Riječki model partnerstva Grada s akademskim i privatnim sektorom odvija se i u okviru projekta CEKOM  za pametne gradove koji uskoro završava. Rezultati projekta u domenama razvoja „big data“ platformi, planiranju i upravljanju energetskom efikasnošću, urbanoj mobilnosti i učinkovitog upravljanja podzemnom infrastrukturom biti će uskoro prezentirani i najširoj javnosti na završnoj konferenciji projekta.

U budućim aktivnostima za ostvarenje cilja zadanog Planom razvoja koji Rijeku vidi  kao središte za razvoj i primjenu pametnih rješenja u upravljanju gradom i poticanja tehnološki napredne industrije i usluge, ključna je pretpostavka kvalitetna IKT infrastruktura. Grad će, u granicama svojih mogućnosti, u suradnji s telekomunikacijskim operaterima, kao svoj prioritet imati razvoj fiksne i mobilne mreže prema najvišim standardima, budući da oni predstavljaju ključni preduvjet u razvoju grada kao Smart City Huba, kao i u gospodarskom i društvenom razvoju općenito.

Nastavkom i jačanjem suradnje s istraživačkim institucijama i inovativnim kompanijama, Rijeka se želi razviti kao grad u kojem inovativne kompanije razvijaju, testiraju i primjenjuju rješenja za upravljanje gradom i gradskom infrastrukturom.