Pokrenuta javna rasprava o prijedlozima planova dodjele za frekvencijske pojaseve 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je javnu raspravu o prijedlogu Informacijskog memoranduma te o prijedlozima planova dodjele za frekvencijske pojaseve 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz. Ovi frekvencijski pojasevi određeni su kao temeljni pojasevi za implementaciju 5G mreža. HAKOM je predvidio da se dozvole izdaju na razdoblje od 15 godina te da operatori mogu odabrati  platiti ukupne vrijednosti dozvola odjednom (jednokratno) ili kroz najviše 10 jednakih godišnjih obroka.

HAKOM je odlučio da će se za dodjelu prava uporabe za navedene frekvencijske pojaseve provesti postupak javne dražbe, a u tu svrhu izrađen je Informacijski memorandum u kojem su navedeni sažeti prijedlozi uvjeta i zahtjeva koje će sadržavati Odluka o raspisivanju javne dražbe. U izradi okvira javne dražbe, sadržanog u Informacijskom memorandumu, HAKOM je u obzir uzeo i ciljeve Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN br. 26/21), koji je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. (NN br. 13/21). Može se očekivati kako će širokopojasni pristup putem mreža pokretnih komunikacija, i to ponajprije temeljen na 5G tehnologiji, uskoro biti glavni pokretač rasta nacionalnih tržišta te da će operatori imati veliki interes za daljnji razvoj mreže. Osnovni cilj uvođenja 5G je kvalitetno pokrivanje signalom cijelog područja RH i time poticanje gospodarskog razvoja te omogućavanje bolje kvalitete života stanovništva, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima RH.

Informacijskim memorandumom predviđena je dodjela prava uporabe RF spektra na nacionalnoj razini za 60 MHz (3 frekvencijska bloka od 2x10 MHz) u frekvencijskom pojasu 700 MHz, 320 MHz (32 frekvencijska bloka od 10 MHz) u frekvencijskom pojasu 3600 MHz te 1000 MHz (5 frekvencijskih blokova od 200 MHz) u frekvencijskom pojasu 26 GHz. Također, predviđena je i dodjela prava uporabe na regionalnoj (županijskoj) razini za 80 MHz u frekvencijskom pojasu 3600 MHz. Budućim nositeljima dozvola za uporabu RF spektra u frekvencijskom pojasu 700 MHz određene su obveze pokrivanja 5G mrežom ruralnih i urbanih područja, svih autocesta i pojedinih željezničkih pravaca. U urbanim je područjima potrebno pokriti 5G mrežom najmanje 90 posto stanovništva do 31.12.2025. Također, do 31.12.2025. potrebno je pokriti 5G mrežom najmanje 25 posto, te do 31.12.2027. najmanje 50 posto ukupne površine ruralnih područja u RH. Obveze pokrivanja transportnih pravaca uključuju pokrivanje najmanje 99 posto ukupne duljine svih autocesta i najmanje 95 posto ukupne duljine pojedinih željezničkih pravaca do 31.12.2025.

Drugi dio obveza za nositelje dozvola za pravo uporabe RF spektra u frekvencijskom pojasu 700 MHz odnosi se na područja koja nisu pokrivena zadovoljavajućom razinom signala, a obuhvaća 20 jedinica lokalnih samouprava od posebnog interesa i 60 naselja. Kako bi se osiguralo ispunjenje uvjeta pokrivenosti područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala, HAKOM je grupirao obveze za svaki pojedini frekvencijski blok 2x10 MHz u frekvencijskom pojasu 700 MHz. U naseljima koja nisu pokrivena zadovoljavajućom razinom signala potrebno je pokriti 4G i/ili 5G mrežom 95 posto stanovništva do 31.12.2024., a u jedinicama lokalne samouprave od posebnog interesa potrebno je pokriti 80 posto ukupnih njihovih površina u roku od 3 godine od izdavanja dozvole.

Za buduće nositelje dozvola za uporabu RF spektra u frekvencijskom pojasu 3600 MHz na nacionalnoj razini planira se obveza puštanja u rad jedne bazne postaje u svakoj pojedinoj županiji i Gradu Zagrebu do 31.12.2022. i ukupno 200 baznih postaja do 31.12.2025. Za nositelje dozvola na regionalnoj razini u istom frekvencijskom pojasu predviđena je obveza puštanja u rad jedne bazne postaje do 31.12.2022., osim u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, gdje je predviđena ista obveza do 31.12.2024.

Bitno je istaknuti kako je za sve navedene obveze definirana najmanja prijamna razina signala (RSRP) od -110 dBm, koja osigurava zadovoljavajuću kvalitetu usluge, odnosno korisničko iskustvo korištenja širokopojasne pokretne usluge od najmanje 10/2 Mbit/s na otvorenom prostoru. Za frekvencijski pojas 26 GHz nisu predviđene obveze koje nositelji dozvola trebaju ispuniti.

Informacijskim memorandumom planirano je definirati obveze dijeljenja pasivne infrastrukture, dijeljenje aktivne infrastrukture, što uključuje i nacionalni roaming na izoliranom lokalnom području te pružanje veleprodajnog pristupa mobilnim virtualnim mrežnim operatorima (MVNO). Kako bi se osigurala regulatorna predvidivost za nositelja dozvole, Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i  Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija predviđa da za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge rok valjanosti dozvole ne smije biti kraći od 15 godina te da je potrebno osigurati primjereno produljenje do najmanje 20 godina. Za navedeno produljenje od 5 godina provest će se transparentni postupak procjene uvjeta za produljenje, koji se temelji na kriterijima djelotvorne i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra i osiguravanja neometanog tržišnog natjecanja. Frekvencijske pojaseve koji su predmet ovog postupka javne dražbe HAKOM će dodijeliti na 15 godina, uz mogućnost produljenja za najviše 5 godina.URL članka Pokrenuta javna rasprava o prijedlozima planova dodjele za frekvencijske pojaseve 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz