Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Nastavljamo s temom dolaska 5G mreža, baznim stanicama i kontrolama. Kako neki misle da je to jednostavan postupak u ovoj seriji tekstova pokazat ćemo kako to nimalo nije slučaj, a nakon Državnog inspektorata koji je preuzeo poslove koje su inspekcije provodile do početka travnja ove godine, pitali smo ministarstvo zdravstva što oni sve moraju napraviti kako bi sve bilo u skladu sa zakonom.

Ministarstvo zdravstva u okviru svoje nadležnosti provodi mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10), Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja (NN 91/10, 31/2019). Nadležnost Ministarstva zdravstva se odnosi isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora neionizirajućih zračenja (proračun i mjerenje) i poštivanju graničnih razina elektromagnetskih polja

Ministarstvo zdravstva izdaje Suglasnost za postavljanje baznih postaja na temelju Proračuna elektromagnetskih polja te izdaje Rješenja kojima se dozvoljava uporaba baznih postaja. Proračun i mjerenja obavljaju ovlaštene pravne osobe koje ovlašćuje Ministarstvo zdravstva. Periodička mjerenja se obavljaju svake dvije godine, a ne svake tri godine, temeljem izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja od lipnja ove godine. Ministarstvo godišnje izda oko tisuću rješenja za izvore.

Vlasnik bazne postaje (mobilni operater) je dužan za postavljanje i uporabu svoje bazne postaje osigurati ispitivanje (proračuni i mjerenja elektromagnetskih polja) od strane ovlaštene pravne osobe za ispitivanje zračenja u okolici baznih postaja. Nakon što ovlaštena pravna osoba ispita zračenje u okolici bazne postaje, izrađuje ispitno izvješće sa mišljenjem o zadovoljenju uvjeta za postavljanje i uporabu. Vlasnik bazne postaje predaje zahtjev prema Ministarstvu zdravstva za postavljanje i uporabu zajedno sa ispitnim izvješćem. Ukoliko su ispitivanja zračenja zajedno s mišljenjem pozitivna tj. sukladna zadanim uvjetima za postavljanje i uporabu prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14, 31/2019), Ministarstvo zdravstva će izdati dozvolu. Pravne stručne i akreditirane osobe koja vrše ispitivanja zračenja u okolici baznih postaja i daju mišljenje su ovlaštena od Ministarstva zdravstva.

Iz ministarstva napominju kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti posjeduje upisnik za izvore neionizirajućeg zračenja, u ovome slučaju baznih postaja mobilnih operatera, kao i radijskih postaja. Pojedini podaci su javni za građanstvo te se nalaze na mrežnim stranicama HAKOM-a, na GIS portalu, na pregledniku za radijske postaje na kojem se nalaze i bazne postaje mobilnih operatera sa lokacijama i nazivima baznih stanica.

Uz to, ministarstvo zdravstva napominje kako su ostali akti za izgradnju su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Trenutno je u izradi Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u RH za period od 2020.godine. Ministarstvo zdravstva primjenjuje  sve svjetske i europske standarde, dakle smjernice ICNIRP-a (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) u djelu izloženosti opće populacije koje je međunarodno tijelo za zaštitu od neionizirajućih zračenja te Direktive Europskog parlamenta 2013/35/EU i Vijeća o pogledu izloženosti radnika koji rade s izvorima elektromagnetskih polja.

U Europi  i svijetu izrađene su mnoge studije i znanstveni radovi o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi ali nijedna nije prihvaćena od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Kontinuirano se prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Takozvana nova generacija mobilne komunikacije poznate kao 5G mreža će proći isti postupak provođenja mjera zaštite od zračenja kao i dosadašnje mreže. Dakle, nad 5G  mrežom koja bude  građena (postavljana)  u području povećane osjetljivosti  primjenjivati će se prilikom ispitivanja razina zračenja u okolici takvih baznih stanica granične razine povećane osjetljivosti zadane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/2019) koje su stroža u odnosu na druga područja.URL članka Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma