HAKOM odblokirao dio zadužnica H1 Telekoma

Rješenjem inspektora za elektroničke komunikacije HAKOM-a Željka Kandučara odblokiran je, prema dostupnim informacija iz rješenja objavljenog na stranicama domaćeg telekomunikacijskog regulatora, dio sredstava koje je H1 Telekomu puštanjem zadužnica blokirao najjači domaći telekom operater HT.

Potvrdila nam je to i ravnateljica HAKOM-a Vesna Gašpar u telefonskom razgovoru pritom istaknuvši kako su odblokirali samo onda sredstva koje je HT pokušao naplatiti, a koje se nalaze unutar regulatornog okvira. Na upit oko imenovanja novog Vijeća HAKOM-a o kojem se posljednjih dana u telekom krugovima žestoko raspravlja kazala je da je bitno da Vijeće radi svoj posao, bilo ono novo ili staro i da agencija kojoj je ona kao ravnateljica na čelu radi posao za koji je zadužena.

Kako neslužbeno saznajemo iz telekom krugova, jer u rješenju HAKOM-a umjesto brojki stoji „xxxx“, radi se o iznosu od otprilike 14 milijuna kuna za koje je HAKOM-ov inspektor procijenio da se radi o kršenju regulatorne obveze.

Kako stoji u rješenju HT je „prekršio regulatornu obvezu transparentnosti koja mu je propisana na tržištima završavanja  (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji, veleprodajnog širokopojasnog pristupa, veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi i pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za  privatne i poslovne korisnike, jer je 21. siječnja 2013.g. podnio na naplatu zadužnice dostavljene od strane H1 Telekoma u iznosu od xxxxxxxxx kn i u iznosu od xxxxxxxxxxx kn suprotno uvjetima određenim regulatornom obvezom transparentnosti“.

Pritom se nalaže se HT-u da odmah po primitku rješenja obustavi pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja i povuče zadužnice izdane od strane društva H1 Telekom koje je radi naplate svojih potraživanja predao Financijskoj Agenciji, te da o učinjenom pisanim putem izvijesti inspektora elektroničkih komunikacija.

UZ to, HAKOM-ov inspektor je zabranio HT-u svako takvo daljnje postupanje kojim se aktiviraju zadužnice dostavljene od strane H1 Telekoma radi prisilne naplate računa za koje nije protekao rok od 60 dana od zaprimanja opomene, a kojim postupanjem se krši regulatorna obveza transparentnosti.

„U slučaju neispunjavanja obveza iz ovog rješenja, inspektor elektroničkih komunikacija izreći će odgovornoj osobi HT-a upravnu mjeru u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveza, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona“, ističe se u rješenju.URL članka HAKOM odblokirao dio zadužnica H1 Telekoma