Registar davatelja poštanskih usluga

Na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), objavljena je aplikacija ˝Registar davatelja poštanskih usluga˝ kojom HAKOM u sklopu svojih nadležnosti određenih Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15; ZPU) i u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, elektroničkim putem omogućava primjenu odredbi ZPU-a u svezi s pravom i mogućnosti obavljanja poštanskih usluga u RH.

Aplikacijom ˝Registar davatelja poštanskih usluga˝, kroz e-postupak se svim postojećim davateljima poštanskih usluga te potencijalno novim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poštanskih usluga u RH značajno olakšava izvršenje dosadašnjih administrativnih postupaka kao što su registracija, prijava i odjava obavljanja poštanskih usluga, upis i vođenje evidencija u registru davatelja, upravljanje i ažuriranje podataka davatelja, dostava odgovarajuće dokumentacije i ovlaštenja za obavljanje poštanskih usluga.URL članka Registar davatelja poštanskih usluga